Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Vi tilbyr alternativ opplæringsarena for elever i hele det ordinære opplæringsløpet

Mange spør oss om HVORDAN de kan få plass til sine barn hos oss i alternativ opplæringsarena.

Vi har sammen med tidligere søkere utarbeidet en søknadstekst, som kan tilpasses og brukes. Man søker til Halden kommune med kopi til Fylkesmannen i Oslo og Viken. E- post adresser er: postmottak@halden.kommune.no og fmovpost@fylkesmannen.no

Man kan kopiere teksten nedenfor, og tilpasse til egen sak- ta gjerne kontakt med oss om det er behov for hjelp med søknader!

Med vennlig hilsen

Inger Cecilie og Thor, post@kamperhaug-gaard.no

Og, teksten under her, kan man kopiere, evt kan vi sende den i e- post til dere som ønsker det:

Navn på søker

Adresse

Postnr adresse

                                                                                                                                                          Dato 00.00.2019

 

Kommunalavdeling for Oppvekst, Halden

Barnehage- og utdanningsavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Viken

 

Søknad om opplæring på alternativ læringsarena etter opplæringsloven § 5-1

 

Vi søker, med rettslig grunnlag i opplæringsloven § 5-1, om opplæring på alternativ opplæringsarena for vår sønn/ datter. Vår sønn/ datter går i X klasse ved XXXXX skole i Halden, og opplever mistrivsel/ utenforskap/ mobbing på skolen. Det har/ har ikke vært fattet vedtak om spesialpedagogisk hjelp, og tilrettelegging for læring er gjennomført innenfor skolens rammer/ er ikke gjennomført. Vår sønn/ datter har ikke oppnådd trivsel og ønsket læringsutbytte.

Alle elever har etter opplæringsloven § 9A-2 en individuell rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevens egen subjektive oppfatning som avgjør om skolemiljøet er trygt og godt.

«En alternativ opplæringsarena karakteriseres av at en eller flere elever mottar sin opplæring på et annet sted enn skolens område. Eksempel på alternative opplæringsarenaer kan være leirskoler, bedrifter og bondegårder.» (udir-3-2010)

 

Vi har på eget initiativ vært i kontakt med Kamperhaug IPT Gård i Halden, som er en gård med kvalitetssikrede velferdstjenester som grønn omsorg, gården som pedagogisk ressurs og som alternativ opplæringsarena. Vi er kjent med at flere elever mottar deler av sin opplæring der, og at de opplever dette som et godt supplement til det ordinære klasserommet. Vi ønsker også dette tilbudet for vår sønn/ datter.

«Direktoratet understreker at det skal være hensynet til eleven, ikke

hensynet til skolen eller kommunen som er det avgjørende for bruk av en alternativ

opplæringsarena.» (udir-3-2010).

I UDIR sin regelverktolkning «Bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen Udir-3-2010», sist oppdatert 19.12.2018 fremgår følgende:

 1. Kommunen skal sørge for tjenlige grunnskoler, jf. opplæringsloven § 9-5.

 2. Det praktisk mest relevante rettslige grunnlaget for bruk av alternative opplæringsarenaer for en enkeltelev, i hele eller deler av opplæringen, er spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1. Elever som ikke har eller ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen har rett til spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-1 første ledd. Spesialundervisningen skal gi eleven et forsvarlig utbytte av den samlede opplæringen, jf. opplæringsloven § 5-1 annet ledd. Dersom det fremgår av enkeltvedtaket at bruk av en alternativ opplæringsarena er nødvendig for at eleven skal få et forsvarlig utbytte av opplæringen, åpner regelverket for dette under gitte vilkår.

 3. Det er en snever adgang for skoleeier til å ta i bruk alternative opplæringsarenaer, jf. opplæringsloven § 2-3, for enkeltelever med rett til spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1. Direktoratet understreker at det skal være hensynet til eleven, ikke hensynet til skolen eller kommunen som er det avgjørende for bruk av en alternativ opplæringsarena. I vurderingen må det trekkes inn om et opplæringstilbud som innebærer bruk av en alternativ arena er nødvendig for at eleven skal få et forsvarlig utbytte av opplæringen ut fra sin situasjon og om tiltaket for øvrig er til barnets beste, jf. barnekonvensjonen art. 3 nr. 1.

 4. For at en elev med rett til spesialundervisning skal kunne motta opplæring på en annen opplæringsarena er det noen vilkår som må være oppfylt: eleven har et enkeltvedtak om spesialundervisning og den alternative opplæringsarenaen er hjemlet i vedtaket, se pkt. 5.1. det må foreligge en avtale om bistand til gjennomføring av spesialundervisning mellom kommunen (skolen) og tilbyder av tiltaket, se pkt. 5.2.

 5. Enkeltvedtaket om spesialundervisning skal blant annet si noe om:

 • innholdet i opplæringen

 • organiseringen av opplæringen

 • omfanget av spesialundervisning

 • kompetansen til den som gjennomfører opplæringen

 1. Etter at enkeltvedtaket er truffet skal skolen utarbeide en individuell opplæringsplan (IOP) for eleven, jf. opplæringsloven § 5-5. IOP-en skal være i samsvar med enkeltvedtaket.

 2. IOP-en skal vise:

 • mål for opplæringen

 • innholdet i opplæringen

 • hvordan opplæringen skal drives

 1. Selv om kommunen inngår en avtale om bistand til gjennomføringen av opplæringen til en elev på en alternativ opplæringsarena, er det fortsatt kommunen som har ansvaret for opplæringen, jf. opplæringsloven § 13-1.

 2. Alle elever har etter opplæringsloven § 9A-2 en individuell rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevens egen subjektive oppfatning som avgjør om skolemiljøet er trygt og godt.

 3. Denne retten gjelder for alle elever, også for opplæring som gis på en alternativ opplæringsarena. For å sikre elevene denne retten, har skolen en aktivitetsplikt etter opplæringsloven § 9 A-4. Formålet med denne aktivitetsplikten er å sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen.

 4. Elevene har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring, jf. opplæringsloven § 2-15. Kommunen kan ikke kreve at eleven eller foreldrene dekker utgifter i forbindelse med grunnskoleopplæringen. Dette gjelder eksempelvis transport i skoletiden, ekskursjoner og andre turer som er en del av opplæringen. Tilsvarende gjelder for opplæring på en alternativ arena. Dersom det er fastsatt i enkeltvedtaket om spesialundervisning at eleven for eksempel skal motta hele eller deler av opplæringen i en bedrift eller på en bondegård, er det ikke adgang til å kreve at foreldrene finansieringen hele eller deler av denne opplæringen. Kommunen er også ansvarlig for at eleven på den alternative arenaen får gratis trykte og digitale læremidler.

 5. Eleven har rett til gratis skyss også til den alternative opplæringsarenaen, jf. opplæringsloven § 7-1.

 

 

Med bakgrunn i regelverk og utfordringene vår sønn/ datter har i det ordinære klasserommet, ønsker vi at det fattes enkeltvedtak som gir hxn rett til opplæring ved Kamperhaug IPT gård som alternativ opplæringsarena.

 

Jf Forvaltningslovens § 11 a, forventer vi svar på vår henvendelse innen en måned fra vår henvendelse er mottatt Halden kommune. Vi ber om bekreftelse på at vår henvendelse er mottatt og registrert snarest.

 

Henvendelsen sendes også Barnehage- og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken. Vi ønsker saken registrert snarest, slik at saken er kjent ved evt. behov for klage over enkeltvedtak jf opplæringslov og forvaltningslov.

 

 

 

Med vennlig hilsen

Søker

 

 

Link til regelverkstolkning «Bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen Udir-3-2010»:

 

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Innhold-i-opplaringen/Udir-3-2010-Bruk-av-alternative-opplaringsarenaer-i-grunnskolen

 

 

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

© 2023 Kamperhaug Gård

Logg inn